Om Sedell & Friends

Sedell & Friends grundades 2015 och är en verksamhet som ständigt utvecklas. Vi arbetar i nätverk, alla är erfarna ledare med fördjupad beteendevetenskaplig utbildning och vi delar värderingar om vilket ledarskap som krävs för att öka produktionen, välmående och ett samhälle som bygger på humanism.

Sedell och Friends AB utvecklas tillsammans med våra kunder och samarbetspartner, men även utifrån egna studier. Vi följer marknadens behov i mötena med våra kunder. Vart annat år har Ulrika Sedell givit ut en ny bok där ledare och ledarskap har studerats genom kvalitativa metoder. Nyckelbegrepp är kunskap och människovärde som också genomsyrar våra värderingar som i sin tur är ledord för våra tjänster och egen affärsutveckling. Evidensbaserad kunskap, beprövad erfarenhet och värdestyrning är väl integrerat i våra erbjudanden. 

Våra kunder finns inom näringsliv, offentlig sektor såväl som idéburen sektor.  I en föränderlig värld ställs vi inför nya ledarutmaningar vilket leder till att vi behöver former för ledarträning som utmanar traditionellt ledarskap. Vi tar fasta på att framtidens ledarskap kommer att handla om ett normkritiskt synsätt och förmågan att genomföra förändringar som ibland är oönskade. Vi synliggör strukturer/normer/härskande värderingar som motverkar resultat för att sedan lyfta fram goda exempel eller förebilder och dra slutsatser om vilka metoder som kan användas för att förändra. Det gör vi exempelvis med böckerna Bortom glastaket, där ledande kvinnor beskriver vad som gynnat dem för att runda strukturer och krossa glastak, Vägar till innanförskap som visar på modeller och koncept som lyckats skapa förutsättningar för migration och integration och svarar på vilket ledarskap krävs när stora förändringar krävs. Boken Manlighetskoden bygger på samtal med ledande män som bryter mot förlegade mansideal och strukturer och vad vi kan lära av deras självledarskap. 

I podden Krossa glastaket intervjuas kvinnor som rundat strukturer och hanterat glastak. Utifrån det reflekterar vi och drar lärdomar.

I Podd Mogna reflekterar Ulrika Sedell tillsammans med Reuben Sallmander om vad som får oss att utvecklas och växa men också om varför det är så svårt. Vi gästas av spännande gäster som berättar om sin egen utvecklingsresa. Under pandemin övergick både föreläsningar och handledning till ett digitalt format. Det har resulterat i att vi kan ge individuell handledning och föreläsningar utan geografisk begränsning. I dag levererar vi såväl digitalt som fysiskt.

Under 2021 genomförde Ulrika Sedell föreläsningar för bland annat industriföretag, advokatbyråer, svenska kyrkan, fackförbund, politiska partier, polisen och universitet. Vidare genomförde Ulrika flera olika teamutvecklingsuppdrag, ledarutveckling, skräddarsydde digitala ledarutbildningar, digitala bokcirklar för ledare, konflikthantering och medlingsuppdrag. Ca 70 vd:ar, politiker, chefer, kyrkoherdar, advokater har under året gått i handledning.

VÅR SYN PÅ LEDARSKAP

Ledarskap är en av de enskilt viktigaste faktorerna för att utveckla Sverige, verksamheter, grupper eller det egna livet. Studier visar att det blir allt mer komplext att vara ledare. Förändring är numera ett tillstånd och därför blir flexibilitet allt mer avgörande. Framtiden är allt mer oförutsägbar och därför krävs beredskap för nya utmaningar vilket gör att mål snabbt kan omvärderas, och därmed blir det väsentlig att alla delar visionen. Det ökade förändringstrycket ger ofta känsla av stress och därför är metoder för att hantera och bygga in i verksamheten värdefullt.

Krav på transparens ökar och då blir verksamhetens värderingar synliga och eventuella gap mellan retorik och praktik blir tydliga.

Ledarskap gör skillnad. Vi tror på ett ledarskap som lever sina värderingar och är tydlig med ram och riktning. Ett modigt ledarskap som vågar pröva nya vägar och som står upp för värderingar som människors lika värde och hållbarhet i alla delar. Ett ledarskap som bygger trovärdiga relationer och som inger hopp, energi, hanterar konflikter, är tydlig med delegering, feedback och uppföljning. Det ställer krav på kreativitet, att reglera känslor och förmågan att skapa överblick.

Det ledarskapet kan vi bidra med. Genom att skapa workshops, ge föreläsningar, skräddarsy ledarskapsprogram och ge handledning i personligt såväl som professionellt ledarskap eller i karriärfrågor. Vår utgångspunkt är att bidra till ett samhälle där människor har lika värde och där det finns en värme och medmänsklighet. Vi är övertygade om att det är skillnad på att vara bäst i världen eller göra det som är bäst för världen. Vi bidrar till ett ledarskap som ger förutsättningar för att skapa ökad produktion och ökat välmående.

Några återkommande uppdrag jag har varje år, är att jag föreläser på uppdragsutbildningar för Uppsala och Lunds universitet om normkritik, på M-gruppens MBA utbildning skräddarsyr och leder jag modulen om genus och makt och för olika fackförbund föreläser jag om coachande ledarskap, stresshantering, distansledarskap och autentiskt ledarskap.


Ulrika Sedell
Grundare och vd, Sedell&Friends