Det enda vi kan vara riktigt säkra på är att det kommer att förändras

Världen gick från att vara platt till rund och numera gränslös. Att världen blir allt mer digitaliserad, gränslös och oförutsägbar påverkar hur vi organiserar, leder och skapar resultat. Konkurrensen ökar och att vara snabb är viktigare än att vara stor. Snabb i den bemärkelsen att hinna fånga upp kunden/medlemmen/medborgarens behov och utveckla tjänster eller produkter utifrån upplevda behov. Information har aldrig förflyttats så snabbt som idag. Vi lever i ett ständigt brus och i en ständig förändring.

logo design

Att leva i en gränslös värld ställer krav på att kunna sätta gränser. Egna gränser för sig själv men även att ständigt ompröva gränserna till uppdrag, mandat och riktning då de behöver ställas i relation till omvärld och närvärld. Att vara trygg i osäkerhet är en väsentlig kompetens i dagens arbetsliv.

Ledarskapet innebar tidigare att vara specialisten, den som förväntades veta bäst. Ledarskapet var fördelat på några få och ledarna ägnade sig åt delta på möten, lösa problem och egna frågor på sin kammare. I dag är ledarens huvudsyfte att få andra växa och utvecklas. Att se till att alla är säkra på vad som förväntas och vilken riktning som verksamheten ska. Ledarskapet i en organisation delas av alla. Alla behöver leda sig själva och det egna arbetet.

Både svensk och internationell forskning om ledarskap visar i dag att det ledarskap som korrelerar med högre produktion är ett ledarskap som inspirerar och motiverar, där genuint personligt engagemang upplevs och där ledaren upplevs som ett föredöme för de värderingar som förväntas gestaltas i verksamheten.

Men att vara trygg i osäkerhet, bidra till att andra utvecklar det egna ledarskapet och vara medveten om hur de egna värderingarna upplevs av andra är kompetensers som ständigt behöver utvecklas.

Det är vad vi brinner för! Med engagemang, kunskap och med en tro på människors enorma potential vill vi bidra till din och därmed din organisations utveckling. Vi coachar och ger handledning till individ eller grupp.

Varmt välkommen att ta kontakt!
Filmtips från Svenskt Näringsliv! Om hur världen förändras..

sig
Ulrika Sedell